Logowanie EPI - Ewidencja

Logowanie EPI - Ewidencja

Brak wykupionej licencji na
EPI - Ewidencja

';} ?>

Logowanie EPI - Zarząd

Logowanie EPI - Zarząd

Brak wykupionej licencji na
EPI - Zarząd

';} ?>

Logowanie EPI - Administracja

Logowanie EPI - Administracja

Brak wykupionej licencji na
EPI - Ewidencja

';} ?>

Od myśliwych dla myśliwych...

Wideopomoc

EPI - Ewidencja
Film instruktażowy w przygotowaniu.

EPI - Zarząd
Film instruktażowy w przygotowaniu.

REGULAMIN SERWISU EPI®


  § 1 - WSTĘP

  Oprogramowanie EPI® umożliwia kołom łowieckim prowadzenie Ewidencji Polowań Indywidualnych, oraz racjonalne zarządzanie gospodarką łowiecką. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Poniższy Regulamin definiuje zasady działania Serwisu EPI® działającego pod adresem www.epi24.pl, www.epi24.eu oraz reguluje przepisy w zakresie praw i obowiązków Użytkowników i Serwisu. Nazwa Serwisu, zasady funkcjonowania, elementy graficzne, logo, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

  § 2 - DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Serwis (EPI® – serwis Webowy, TeleEPI® - serwis telefoniczny oraz EPIMobile® – aplikacja mobilna) którego dotyczy ten regulamin, w dalszej części tego dokumentu również zamiennie nazywany Serwisem.
  2. Koło łowieckie / OHZ – posiadająca osobowość prawną, jednostka organizacyjna Polskiego Związku Łowieckiego, skupiająca myśliwych – Użytkowników Systemu i prowadząca gospodarkę łowiecką na dzierżawionych przez siebie obwodach łowieckich, która korzysta z Serwisu po zakupie abonamentu.
  3. Użytkownik/Myśliwy – osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkowników można podzielić na: Użytkowników Zarejestrowanych – należących do Koła, które zakupiło w Serwisie abonament oraz Użytkowników testowych, którzy testowo wykorzystują Serwis.
  4. Dane – informacje, które Użytkownicy oraz Administrator dobrowolnie umieszczają w Serwisie.
  5. Konto użytkownika – udostępnione przez Serwis Użytkownikowi miejsce w serwisie, gdzie Użytkownik Zarejestrowany wprowadza Dane i w ramach którego zarządza Danymi.
  6. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Serwisu.

  § 3 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem i właścicielem Serwisu jest Firma Systemy Informatyczne Krzesiński.pl z siedzibą w Kłodzku, ul. Armii Krajowej 3
  2. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień tego Regulaminu oraz potwierdzenia autentyczności danych wprowadzanych we wszystkich formularzach.
  3. Rozpoczynając pracę z Serwisem Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie w Serwisie zawartych w nim danych, wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do korzystania z Serwisu.
  4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa Polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  § 4 - TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. Serwis udostępnia dedykowaną platformę w zakresie korzystania z serwisu poprzez przeglądarkę internetową lub inne urządzenie mobilne, a także infolinię telefoniczną.
  2. Każdemu Użytkownikowi Serwisu udostępniona zostaje przestrzeń na Dane, aby mógł wprowadzać dane.
  3. W ramach Serwisu nie wolno korzystać z wirusów, botów oraz wszelkich innych mechanizmów i kodów komputerowych, które mogą przyczynić się nieprawidłowego działania Serwisu.

  § 5 - ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. Serwis daje odpłatny dostęp do usługi Elektronicznej Ewidencji Polowań Indywidualnych, umożliwiającej Kołom Łowieckim prowadzenie Ewidencji Polowań Indywidualnych drogą elektroniczną. Koło Łowieckie lub OHZ, które wykupiło dostęp do EPI® mogą wprowadzać Dane poprzez EPI®, EPIMobile® oraz TeleEPI®.
  2. Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
  3. Korzystanie z EPI® jest możliwe po zakupie przez Koło Łowieckie/OHZ rocznego abonamentu.
  4. Dostęp do EPI® otrzymuje Koło Łowieckie lub OHZ. Dane wprowadzane są przez Koło Łowieckie lub OHZ, konta użytkowników zakładane są przez Koło Łowieckie lub OHZ. Użytkownik, ma możliwość dokonania wpisu oraz sprawdzenia aktualnych wpisów innych myśliwych w EPI® po zalogowaniu do Serwisu przy wykorzystaniu loginu i hasła.
  5. Koło łowieckie zobowiązuje się wprowadzić do systemu dane Użytkowników oraz miejsc polowań,map i pozostałych danych.
  6. Administratorzy i właściciele Serwisu mogą dokonywać modyfikacji kodu programu, wprowadzając zmiany w jego działaniu.
  7. Użytkownik nie otrzymuje wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu, jak również za wprowadzanie w nim Danych.
  8. Administratorzy mogą uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub gdy Koło nie opłaci abonamentu.
  9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzane przez Użytkowników Dane i nie odpowiada za jakiekolwiek straty czy też szkody wynikłe na skutek wykorzystania Serwisu.

  § 6 - ZMIANY W REGULAMINIE

  O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie Serwisu Użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach Serwisu. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronach Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody.
  Niniejszy regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem opublikowania.